Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 14. března 2017

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

          Jak získat informace z tzv. živých matrik asi zajímá většinu genealogů, někteří to již znají, jiní si to rádi zopakují a ti o tom nic neví tak si zde přečtou.ZÁKON č. 301/2000 Sb
ze dne 2. srpna 2000
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Změna: 320/2002 Sb., 578/2002 Sb.
Změna: 165/2004 Sb.
Změna: 422/2004 Sb.
Změna: 499/2004 Sb.
Změna: 21/2006 Sb.
Změna: 115/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 165/2006 Sb.
Změna: 239/2008 Sb.
Změna: 190/2009 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 142/2012 Sb., 167/2012 Sb.
Změna: 333/2012 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 312/2013 Sb.
Změna: 101/2014 Sb.
Změna: 15/2015 Sb.
Změna: 312/2013 Sb. (část)

Na stránkách ministerstva vnitra se píše o tom co nás nejvíce zajímá:

Cituji ze stránky:
"Nahlížení do matričních knih a sbírky listin
Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
 
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav). 
 
Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství, knihu registrovaného partnerství a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.
 
Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu. 
 

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad povolí nahlédnutí do matriční knihy či sbírky listin:
 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.
 
Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.
S účinností od 1.1.2014 podle ustanovení § 25b matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí. 
 
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
 
Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."
Konec citace

Stránka z níž je citováno >>>


Text na této stránce pokračuje dalšími informacemi:


 • Jak a kam se obrátit 
 • Co musíte předložit
 • Formuláře
 • Poplatky a termíny
 • Poplatky
 • Lhůty
 • Právní úprava
 • Opravné prostředky a sankce
 • Kde získáte bližší informace


Více si přečtete na stránce, která má datování vyhotovení: "Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 3.3.2014"


      Tento zákon, ale nemá nic společného s prováděnou digitalizací matrik u Krajských archívů. Ty pracují podle jejich plánu, někde jsou již zcela hotovy s uloženými matrikami v archívu, některé ještě co dělat aby digitalizovali jejich archiválie (matriky). Otázkou jsou matriky, které již nepodléhají době pro uložení na jednotlivých matričních úřadech, ale ještě nebyli odeslány do krajských archívů a případně kdy budou tyto matriky zdigitalizovány a zařazeny do databáze zveřejněných matrik u jednotlivých archivů.


 

pondělí 2. ledna 2017

Rozdíl mezi pojmy "Státní občanství" a "Národnost"

Již delší dobu se setkávám s neznalostí významu pojmů "Státní občanství" a "Národnost". A není to problém jen tzv. obyčejných lidí, ale i našich novinářů a v mnoha případech i odborné veřejnost.
Rovněž někteří lidé tvořící své rodokmeny zaměňují tyto dva pojmy a do rubriky "Národnost" píší v podstatě jejich "Státní příslušnost"Státní občanství České republiky 
o této problematice jasně hovoří Wikipedie >>>

Informace MV ČR
Cituji:
"Informace k novému zákonu o státním občanství ČR
Informace k zákonu č. 186/2013 Sb.

Dne 1.1.2014 nabyde účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství."
Konec citace:

Více zde na stránkách MV ČR >>>

Nabývání občanství v jiném státě se řídí jejich právním systémem. A známe i lidi bez státního občanství.

Národnost
o této problematice například hovoří Wikipedie >>>

Z toho jasně vyplývá, že v jednom státě může žít více národností a lidé mohou být příslušníky více států.

--------------------------------------------

Takže do kolonky Národnost v genealogickém programu píšeme například:
 • česká
 • moravská
 • slezská
 • slovenská
 • německá
 • polská
 • atd.
a nepíšeme například:
 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Spolková republika Německo
 • USA