Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

pondělí 14. srpna 2017

Zákon o matrikách

Genealogové, zejména začínající tápou mnohdy v znalosti ustanovení, kterým se upravuje nahlížení do matrik. Zde je zákon a jeho hlavní ustanovení pro pátrání v matrikách uložených ještě u matričního úřadu.

301/2000 Sb., vez znění pozdějších změn a doplnění
Název: o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

.....
§25b
(1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře. uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození. 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
(2) Matriční úřad. úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození. 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.§ 25
(1) Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
(2) V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.
(3) Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.
(4) Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče9a) rodný list fyzické osoby9b) umístěné v těchto zařízeních.
(5) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.
(6) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
(7) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a), c) a d) nebo odstavci 5 o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
....
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49658&nr=301~2F2000&rpp=15#local-content


úterý 6. června 2017

Obce spojené s rodokmenem Hradil nebo rodokmen je spojen s těmito obcemi.

Obce, o které se zejména zajímám ve vztahu k mému rodokmenu. Zejména v období od přelomu 19. A 20. století do minulosti.

Ještě to doplním, Příjmení Hradil se v mém případě vztahuje výhradně k Čejkovicím a Hodonínsku. Nemám žádné prokázané propojení s příjmením  Hradil ze střední Moravy.

A zde jsou má příjmení, která patří do mého rozrodu: >>>>

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Morava
Čejč
Kroměříž
Olomouc
Rohatec
Čejkovice
Kuželov
Oslavany
Stará Břeclav
Dolní Bojanovice
Lužice
Petrov
Starý Poddvorov
Hodonín
Mikulčice
Poštorná
Sudoměřice
Charvatská Nová Ves
Mohelnice
Prušánky
Vrbice
Kobylí
Moravičany
Ratíškovice
Zvolenov / Bobalov *)

*) obec je dnes spojena s obcí Petrov


Zahraničí:

Slovensko

Holíč
Unín
Radimov
Petrova Ves
Kopčany
Gbely
Radošovce
Brodské
Popudínské Močidlany
Mokrý Háj


Rakousko

Rabensburg, Vídeň


 Polsko (dřívější součást Rakouska – Uherska a Habsburského soustátí)


Krakov  (+Krakovsko), Těšínsko

Pokud někdo z vás pátrá taky v těchto obcích můžete se semnou spoji a možná najdeme průsečík našich rodokmenů. Vzkaz napište zde pod článek nebo mě kontaktujte na můj email genealogie.hradil@gmail.com