Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

pondělí 8. září 2014

Zákony o zrušení šlechty na našem území

Šlechta, její tituly a další privilegia byla v Československé republice již v roce 1918 zrušena
a právní systém dokonce v roce 1920 stanovil trestní odpovědnost a tresty za jejich používání. Dokonce i pro novináře pokud používají ve svých článcích ke jménům i zakázané tituly viz níže zákon č. 243/1920.
Česká republika přijala znění všech předešlých zákonů od r 1918 a vzniku republiky s jejich změnami v plném znění. Co to znamená, platné zákony platí, zrušené neplatí. Takže zákon, který platil před vznikem České republiky k 1.1. 1993, by musel být zneplatněn zákonem vydaným po 1.lednu 1993.


Zákon č. 61, ze dne 10. prosince 1918,

jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.
§ 1.
Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).
Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem, vyznačujícím šlechtictví.

§ 2.
byl zrušen
(původně zněl: Občané republiky Československé nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání, pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena.)

§ 3.
Ministr vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.

§ 4.
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Dr. Karel Kramář v. r.
A. Švehla v. r.

viz. Sb. zákonů, ročník 1918, částka XI. vydaná 11.12.1918, >>>


Zákon č. 243, ze dne 10. dubna 1920,

Čís. 243.
Zákon ze dne 10. dubna 1920,
kterým se měn zákon o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

(mimo jiné, celý text zákona viz níže uvedená adresa)*)

§ 6.
Přestupku se dopouští a vězením, na Slovensku uzamčením, od 24 hodin do 14 dnu, nebo trestem peněžitým od 50 do 15.000 Kč bud potrestán :
1. kdo úmyslně a veřejně užívá šlechtických titulu, erbů, řádů, vyznamenání, jež byly zákonem zrušeny, nebo kdo takovým způsobem hledí naznačí ti své bývalé šlechtictví;
2. kdo si osobuje čestný odznak nebo vyznamenání, nejsa k tomu oprávněn;
3. kdo v tisku někomu dává zákonem zrušený titul šlechtický.
Přestupky tyto se stíhají soudy, na území někdy uherském správními úřady jako soudy policejními.

Sb. zákonů, ročník 1920, Částka XLVI., ze dne 21. dubna 1920, >>>

*) poznámky autora

Rakousko:

Šlechtictví bylo i s tituly v Rakousku zrušeno zákonem ze dne 3. dubna 1919, který je platný dodnes.
Zákon je možno přečíst zde >>> tzv. Habsburský zákon ze 3.4.1919

dále je to zákon z 30.10.1919
Zákon je možno přečíst zde  >>> tzv. Habsburský zákon ze 30.10.1919


Žádné komentáře:

Okomentovat