Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 7. června 2018

Jak je to s šlechtickými tituly u nás od roku 1918?


Mezi svými předky můžete najít předky, kteří nosili šlechtické tituly, můžete je používat dnes i vy? O tom pojednává stále platný zákon č. 61/1918 Sb..

ZÁKON
ze dne 10. prosince 1918,
jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly
změněno         
zákonem č. 268/1936 Sb., účinností od 24. 10. 1936
zákonem č. 243/1920 Sb., účinností od 21. 4. 1920

§ 1

Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány, jako pouhá vyznamenání V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.). Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.

§ 2

zrušen

§ 3

Ministru vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.

§ 4

Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Dr. Karel Kramář v.r.
A. Švehla v.r.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
243

ZÁKON
ze dne 10. dubna 1920,
kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádův a titulů

§ 1

Zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n., nevztahuje se na čestné odznaky zavedené na paměť šťastně skončených bojů za svobodu československého národa nebo jako uznání za zásluhy a vznik a vývoj zřízení samostatného státu československého.
Odznaky tyto jsou:
a)
Československý válečný kříž, zřízený dekretem prozatímní vlády zemí československých v Paříži dne 7. listopadu 1918.
b)
Československá revoluční medaille, zřízená dekretem podepsaným za presidenta republiky Československé ministrem pro věci zahraniční v Paříži dne 1. prosince 1918.
c)
Čestné odznaky, pokud byly zřízeny pro československou revoluční armádu v Rusku (na Sibiři) odbočkou Československé Národní Rady pro Rusko aneb ministerstvem války prozatímní vlády zemí československých, resp první vlády Československé republiky.
d)
Medaille vítězství (La medaille de la victoire) pro spojenecké a přidružené mocnosti, podle zásadního rozhodnutí mírové konference v Paříži ze dne 24. ledna 1919.

§ 2

Ustanovení § 1 tohoto zákona platí, pokud základem k udělení některého z uvedených čestných odznaků občanům Československé republiky jsou vynikající válečné výkony a zásluhy z doby před 31. červencem 1919 a pokud jsou dány jiné podmínky a předpoklady stanovené pro dosažení uvedených čestných odznaků v dekretech a nařízeních, jimiž byly tyto odznaky zřízeny.
Pokud jde o příslušníky armád mocností spojeneckých a přidružených, jest udělování čestného odznaku uvedeného v odst. a) § 1 přípustno také za výkony a zásluhy z doby po 31. červenci 1919.

§ 3

Rovněž vyňaty jsou z ustanovení zákona odznaky, kterých dobyli si na poli válečném příslušníci československých vojsk jako uznání od vlád spojeneckých.

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

Zákonem tímto zrušuje se § 334 zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., a § 598 cís. patentu z 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., a § 45 čl. XL. z r. 1879.

§ 8

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti jej přísluší ministru národní obrany a ministru pro věci zahraniční.
T.G. Masaryk v. r.
Tusar v.r.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
268
Zákon
ze dne 21. října 1936
o řádech a titulech
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1)
Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků za zásluhy o stát československý může zakládati se souhlasem presidenta republiky vláda nařízením, a to jak pro československé státní občany, tak pro cizince.
(2)
Tato vyznamenání propůjčuje president republiky k návrhu vlády; jde-li o vyznamenání za statečnost před nepřítelem, propůjčuje je president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, jež president republiky k tomu zmocní.
(3)
Presidentu republiky příslušejí nejvyšší stupně všech těchto vyznamenání; podržuje je, i když presidentem republiky býti přestane, leč by ztratil úřad presidentský podle § 67 ústavní listiny.

§ 2

Cizozemské řády, čestné odznaky a tituly mohou státní občané českoslovenští přijímati jen, svolí-li k tomu president republiky k návrhu vlády.

§ 3

Vláda může usnesením zakládati pamětní odznaky a určiti podrobnosti o jejich udělování

§ 4

President republiky, vláda nebo její členové mohou projevovati uznání za vynikající činnost nebo výkon v zájmu veřejném. Podrobnosti, zejména o způsobu tohoto vyznamenání, určí nařízení, které vydá vláda se souhlasem presidenta republiky.

§ 5

(1)
Titulu presidenta smějí užívati jen osoby, jimž přísluší podle platných právních předpisů.
(2)
Vládním nařízením mohou býti stanoveny tituly pro osoby, které nikoli z povolání vykonávají funkce ve veřejné správě nebo v soudnictví.
(3)
Také státním a jiným veřejným zaměstnancům mohou býti udíleny čestné tituly za mimořádné výkony ve službě nebo za dlouhotrvající a záslužnou službu; podrobnosti budou stanoveny vládním nařízením.

§ 6

Politický (státní policejní) úřad může z důvodu veřejného klidu a pořádku zakázati jak ve způsobu všeobecných nařízení, tak i pro jednotlivé případy nošení neb jiné veřejné užívání cizozemských vyznamenání, k jejichž přijetí nevyžaduje se svolení podle § 2, jakož i cizozemských pamětních odznaků, nebo vázati jejich nošení a jiné veřejné užívání na úřední povolení.

§ 7

(1)
Přestupku se dopouští, pokud nejde o čin soudně trestný:
1.
kdo úmyslně a veřejně hledí naznačiti své zákonem zrušené šlechtictví, zejména kdo úmyslně a veřejně za tím účelem užívá zákonem zrušených šlechtických titulů a erbů, jakož i kdo v tisku dává někomu zákonem zrušený titul šlechtický,
2.
kdo úmyslně a veřejně užívá zákonem zrušených řádů, odznaků a titulů,
3.
kdo si osobuje šlechtictví, československý nebo cizozemský řád, čestný odznak nebo jiný zevní projev uznání, pamětní odznak, veřejný nebo akademický titul nebo jinou hodnost či služební postavení, nejsa k tomu oprávněn.
(2)
Přestupky tohoto zákona, jakož i nařízení, příkazů a zákazů podle něho vydaných trestají okresní (státní policejní) úřady pokutou do 20 000 Kč nebo vězením do dvou měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty jest uložiti podle míry zavinění náhradní trest vězení do dvou měsíců.
(3)
Pokud byly přestupky spáchány československými státními občany, jsou trestné i tehdy, byly-li spáchány v cizině.

§ 8

(1)
Za propůjčení československého řádu nebo čestného odznaku československému státnímu občanu nebo za udělení titulu podle tohoto zákona může býti vybírána taxa ve prospěch státní pokladny. Ustanovení toto se nevztahuje na řády a čestné odznaky za statečnost, jakož i na tituly udělené podle § 5 odst. 3.
(2)
Podrobnosti, zejména o výši, předpisování, vybírání taxy a o osvobození od ní, upraví vláda nařízením.

§ 9

(1)
Všechna ustanovení tomuto zákonu odporující anebo tutéž věc jinak upravující se zrušují. Zejména se zrušují § 2 zákona ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n., a § § 4, 5 a 6 zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb. z. a n.
(2)
§ 7 zákona č. 243/1920 Sb. z. a n. vypouštějí se konečná slova: “pokud mluví o řádech a čestných odznacích.”

§ 10

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dérer v. r.
Najman v. r.
Bechyně v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Zadina v. r.
Machník v. r.
Nečas v. r.
Dr. Czech v. r.
Tučný v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.

Žádné komentáře:

Okomentovat